Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Leveringsvoorwaarden Prints by Rosner

Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden van Prints by Rosner te Amsterdam

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten en de uitvoering daarvan tussen Prints by Rosner en de wederpartij, die hierna als ‘Opdrachtgever’ wordt aangeduid;

1.2 Eventueel afwijkende voorwaarden die door de Opdrachtgever worden gehanteerd zijn voor Prints by Rosner slechts verbindend indien en voor zover Prints by Rosner zich daar schriftelijk mee akkoord heeft verklaard;

1.3 Ook overigens dienen afwijkingen van deze voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk met Prints by Rosner overeengekomen te worden;

1.4 Indien Prints by Rosner schriftelijk akkoord gaat met de toepasselijkheid van afwijkende voorwaarden blijven, ook al wordt dit niet uitdrukkelijk gesteld, de onderhavige voorwaarden voor het overige van kracht;

1.5 Aan eventueel overeengekomen afwijkingen van deze voorwaarden kan de Opdrachtgever geen rechten voor de toekomst ontlenen;

Artikel 2. Aanbiedingen

  • 1  Alle aanbiedingen van Prints by Rosner zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld;
  • 2  Indien de termijn van de geldigheidsduur van de aanbieding is verstreken, kan Prints by Rosner niet worden

gehouden aan het in de aanbieding gestelde;

2.3 Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs;

Artikel 3. Overeenkomsten

3.1 Overeenkomsten komen eerst tot stand indien door de Opdrachtgever een opdracht is verstrekt, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk. Daarbij dient omschreven te zijn de naam, het adres en de woonplaats van de Opdrachtgever, de datum van de opdracht, een omschrijving van de te leveren zaken c.q. de aard van de te verrichten werkzaamheden of diensten en (eventueel) de naam (namen) van degene(n) die namens de Opdrachtgever de opdracht verstrekt (verstrekken);

3.2 Indien de Opdrachtgever na het totstandkomen van de overeenkomst een wijziging wil aanbrengen ten aanzien van de te leveren zaken c.q. de aard van de te verrichten werkzaamheden of diensten, kan Prints by Rosner een schriftelijke bevestiging van de wijziging verlangen;

Artikel 4. Annuleringen

4.1 Indien de Opdrachtgever, na plaatsing en aanvaarding van de opdracht, deze wenst te annuleren, om welke reden dan ook, dan heeft Prints by Rosner naar vrije keuze het recht hetzij de Opdrachtgever te verplichten tot volledige nakoming van de overeenkomst, hetzij de annulering te accepteren onder de voorwaarde dat de Opdrachtgever binnen een door Prints by Rosner te stellen termijn als forfaitaire schadevergoeding een bedrag betaalt, gelijk aan 50% van het bedrag van de opdracht;

4.2 De in het vorige lid vervatte regeling geldt ook in geval de Opdrachtgever weigert een zending bestelde zaken in ontvangst te nemen. Alsdan zullen aan de Opdrachtgever tevens de eventuele (extra) vervoerskosten in rekening worden gebracht;

Artikel 5. Prijzen

5.6 De opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de kostprijs bepalende factoren op het moment van de aanbieding. Prints by Rosner behoudt zich het recht voor alle, na de datum waarop de aanbieding werd gedaan of de orderbevestiging werd verzonden, afgekomen wijzigingen in de kostprijs bepalende factoren (zoals prijsstijgingen van materialen of halffabrikaten, verandering van lonen, wijzigingen in valutaverhoudingen, doch niet beperkt tot deze opsomming) aan de Opdrachtgever door te berekenen, ook al waren deze kostprijsverhogende omstandigheden reeds bij acceptatie van de opdracht te voorzien;

5.7 Voor de berekening van de te betalen prijs is te allen tijde de standaard prijslijst van kracht, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen;

5.8 Alle opgegeven of overeengekomen prijzen zijn exclusief omzetbelasting en andere door de overheid opgelegde heffingen;

5.9 De prijzen gelden, tenzij anders is aangegeven of overeengekomen, per stuk;

5.10 Bij een opdracht met een orderbedrag tot € 150,00 exclusief b.t.w. worden orderkosten in rekening gebracht. Deze orderkosten komen te vervallen indien de Opdrachtgever de order in de winkel van Prints by Rosner afhaalt en direct betaalt;

Artikel 6. (Af-)levering

6.1 De door Prints by Rosner opgegeven (af-)levertijden zijn steeds vrijblijvend en nimmer als fatale termijnen aan te merken; overschrijding daarvan geeft de Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, opschorting dan wel ontbinding der gesloten overeenkomst;

6.2 Iedere levering van werk door Prints by Rosner aan de opdrachtgever geschiedt onder voorbehoud van eigendom daarvan, tot de opdrachtgever alles heeft voldaan waartoe hij uit hoofde van de overeenkomst is gehouden, daaronder begrepen betaling van rente en kosten.

Artikel 7. Transport

7.1 Alle kosten van vracht (haal- en bezorgservice) en porti zijn voor rekening van de Opdrachtgever, tenzij anders is overeengekomen;

7.2 In geval van franco levering zal Prints by Rosner steeds de goedkoopste wijze van verzending volgen, zulks ter eigen beoordeling, tenzij tevoren anders is overeengekomen;

7.3 De verzending van zaken geschiedt steeds, ook indien franco levering is overeengekomen, voor risico van de Opdrachtgever;

Artikel 8. Reclames

8.1 Reclames, waaronder worden verstaan alle grieven wegens de hoedanigheid van de zaken ten tijde van de levering daarvan of wegens andere oorzaken voorzover niet elders in deze voorwaarden geregeld, als ook inzake de in rekening gebrachte prijs, worden door Prints by Rosner slechts in behandeling genomen, indien zij binnen 8 dagen na levering der zaken c.q. ontvangst van de factuur schriftelijk in bezit zijn van Any Image;

8.2 De Opdrachtgever die niet binnen de in lid 1 genoemde termijn reclameert wordt geacht met de geleverde zaken te hebben ingestemd;

8.3 Indien een reclame door Prints by Rosner gegrond wordt bevonden, kan Prints by Rosner te eigen keuze de zaken waarop de reclame betrekking heeft herstellen, vervangen of aan de Opdrachtgever vergoeden, met uitsluiting van elk ander recht van de Opdrachtgever op schadevergoeding;

8.4 Het indienen van een reclame ontslaat de Opdrachtgever nimmer van haar betalingsverplichtingen;

Artikel 9. Ruilen

9.1 Geleverde zaken, materialen of halffabrikaten kunnen niet worden geruild;

Artikel 10. Aansprakelijkheid

10.1 Behoudens door de Opdrachtgever te bewijzen, opzet of grove schuld van Prints by Rosner of van haar ondergeschikten is Prints by Rosner nimmer aansprakelijk voor enigerlei schade, in welke vorm dan ook, hetzij direct of indirect, die het gevolg zou kunnen zijn van door Prints by Rosner geleverde zaken, gegeven adviezen, verrichte werkzaamheden of diensten, vertraging in of achterwege blijven in deze;

10.2 Prints by Rosner is bovendien niet aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat de verkochte / geleverde zaken niet voldoen aan de wettelijke of anderszins van overheidswege gestelde of te stellen eisen aan het gebruik van deze;

10.3 Onverminderd het bepaalde in bovenstaande onderdelen van dit artikel, is de aansprakelijkheid van Prints by Rosner voor schade, beperkt tot schade die direct voortvloeit uit de afhandeling van de opdracht en dit tot een bedrag gelijk aan de netto factuurwaarde van de betrokken zaken;

10.4 Indien Prints by Rosner een beroep zou kunnen doen op het bepaalde in dit artikel, kunnen haar eventueel aangesproken werknemers daar eveneens een beroep op doen, dit als waren zij zelf bij de overeenkomst partij;

Artikel 11. Vrijwaring

11.1 De Opdrachtgever verklaart bij het geven van een opdracht dat geen inbreuk wordt gemaakt op auteursrecht(en) van derden, noch enig eigendomsrecht, noch dat de Auteurswet wordt overtreden;

11.2 De Opdrachtgever is gehouden Prints by Rosner te vrijwaren voor alle aansprakelijkheid welke op Prints by Rosner jegens derden zou kunnen rusten met betrekking tot door Any Image, in opdracht van Opdrachtgever, geleverde zaken of door Prints by Rosner verleende diensten;

11.3 Ingeval uit de door de Opdrachtgever verstrekte opdrachten financiële verplichtingen jegens de auteur of diens rechtverkrijgenden voortvloeien, komen deze voor rekening van de Opdrachtgever;

11.4 Terzake van zaken, die Prints by Rosner in verband met de uitvoering van een overeenkomst onder zich heeft, vrijwaart de Opdrachtgever Prints by Rosner te allen tijde volledig tegen eventuele aanspraken van derden, zulks ook indien het betreft aanspraken op vergoeding van schade, welke direct met die zaken in verband kan worden gebracht;

Artikel 12. Zekerheidsstelling, kredietwaardigheid

12.1 Bij elke overeenkomst door en met Prints by Rosner aangegaan geldt als ontbindende voorwaarde de onvoldoende kredietwaardigheid van de Opdrachtgever, ook als gedeeltelijke levering heeft plaatsgehad;

12.2 Prints by Rosner heeft te allen tijde het recht bij aangetekend schrijven van de Opdrachtgever te verlangen het stellen van zekerheid voor betaling van reeds verschuldigde bedragen, zowel als van in de toekomst verschuldigd zijnde bedragen, uit de overeenkomst voortvloeiende. De Opdrachtgever verplicht zich alsdan binnen acht dagen na ontvangst van bedoeld aangetekend schrijven de verlangde zekerheid te stellen;

Artikel 13. Bewaartermijn originelen en informatiedragers

13.1 Indien de door de Opdrachtgever verstrekte originelen c.q. informatiedragers, gemaakte kopieën en/of afdrukken c.q. materialen niet worden afgehaald, bewaart Prints by Rosner deze gedurende een periode van zes weken, te rekenen vanaf de datum waarop de werkzaamheden door Prints by Rosner zijn uitgevoerd. Voor schade, die uit het bewaren mocht ontstaan, is Prints by Rosner niet aansprakelijk;

13.2 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal de door de Opdrachtgever digitaal aangeleverde informatie na het printen en verwerken van de order niet door Prints by Rosner worden bewaard;

13.3 Indien de in art. 14.1 genoemde materialen niet binnen de in dat artikel bedoelde termijn zijn afgehaald is Prints by Rosner gerechtigd deze te vernietigen;

13.4 Het niet afhalen van de in art. 14.1 genoemde materialen ontslaat de Opdrachtgever niet van de verplichting tot tijdige betaling;

13.5 Voor schade welke mocht ontstaan door vernietiging van de materialen is Prints by Rosner niet aansprakelijk;

Artikel 14. Ter beschikking stellen van originelen

14.1 Prints by Rosner is verplicht de door de Opdrachtgever verstrekte originelen en materialen zorgvuldig te behandelen. De Opdrachtgever draagt het risico voor de aan Prints by Rosner ter beschikking gestelde originelen en materialen, ook tijdens de periode dat deze zich bij Prints by Rosner bevinden;

14.2 Voor eventuele schade welke tijdens het transport of de bewerking zou kunnen ontstaan aan door de Opdrachtgever verstrekte originelen en materialen is Prints by Rosner niet aansprakelijk. Evenmin is Prints by Rosner aansprakelijk voor diefstal of het (gedeeltelijk) zoekraken van originelen of materialen van de Opdrachtgever;

Artikel 15. Maatverschillen

15.1 Maatverschillen als gevolg van krimpen, uitzetten of trekken van de te gebruiken materialen zijn niet altijd te vermijden en kunnen de Opdrachtgever geen aanleiding geven het geleverde af te keuren. Afwijkingen tussen enerzijds het geleverde werk en anderzijds het origineel en/of de gegeven instructies kunnen geen reden van afkeuring zijn indien in redelijkheid kan worden gesteld dat zij, de omstandigheden in aanmerking genomen, geen invloed hebben op de gebruikswaarde van het werk;

Artikel 16. Gebruik materialen of halffabrikaten

16.1 Prints by Rosner behoudt zich het recht voor, ingeval bepaalde materialen of halffabrikaten niet voorradig zijn of niet meer geleverd kunnen worden, andere gelijkwaardige materialen of halffabrikaten te gebruiken, zonder dat zulks de Opdrachtgever aanspraak geeft op verrekening. Prints by Rosner zal de Opdrachtgever, zoveel als mogelijk, vooraf inlichten omtrent wijzigingen in materialen of halffabrikaten;

Artikel 17. Facturering

17.1 Wanneer de Opdrachtgever Prints by Rosner opdracht geeft voor rekening van (een) derde(n) kan de Opdrachtgever geen aanspraak maken op gratis afzonderlijke of gesplitste facturering aan deze derde(n);

17.2 Ingeval opdrachten worden verstrekt voor rekening van (een) derde(n) blijft degene die de opdracht geeft aansprakelijk voor de voldoening van de vordering, ook al zou aan de derde(n) worden gefactureerd;

Artikel 18. Betaling

18.1 Betaling van de facturen van Prints by Rosner dient binnen dertig dagen na factuurdatum te geschieden, zonder korting of schuldvergelijking;

18.2 Alle betalingen dienen te geschieden in de winkel van Prints by Rosner of op een aan te wijzen rekening;

18.3 Betalingen dienen te worden voldaan in de valuta waarin de overeengekomen prijzen zijn uitgedrukt;

18.4 Iedere betaling van de Opdrachtgever strekt primair ter voldoening van de door haar verschuldigde rente alsmede van de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, zoals deze zijn bepaald in de volgende artikelen en wordt daarna in mindering geboekt op de oudste openstaande vordering;

18.5 De Opdrachtgever zal in verzuim zijn door het enkel verstrijken van bovengenoemde termijn van dertig dagen na factuurdatum; ingebrekestelling is daartoe niet vereist;

Artikel 19. Kredietbeperking, rente

19.1 Prints by Rosner is gerechtigd een kredietbeperkingstoeslag van minimaal 2% in rekening te brengen. Deze toeslag mag worden afgetrokken van het factuurbedrag indien het factuurbedrag binnen dertig dagen na factuurdatum wordt betaald;

19.2 Indien in een langere kredietgeving dan dertig dagen wordt toegestemd of deze ten onrechte wordt genomen, is de Opdrachtgever de wettelijke rente over het factuurbedrag verschuldigd vanaf de factuurdatum;

Artikel 20. Kosten

20.1 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die Prints by Rosner moet maken in verband met niet- nakoming / tekortkoming van de Opdrachtgever zijn voor rekening van de Opdrachtgever;

20.2 Ingeval van niet-tijdige betaling zullen de buitengerechtelijke incassokosten tenminste 15% van het in te vorderen bedrag met een minimum van € 100,00 bedragen;

Artikel 21. Toepasselijk recht

21.1 Op alle overeenkomsten tussen Prints by Rosner en de Opdrachtgever zal uitsluitend het Nederlands recht van toepassing zijn;

Artikel 22. Bevoegde rechter

22.1 Alle geschillen die tussen Prints by Rosner en de Opdrachtgever mochten ontstaan in verband met enige onder de vigeur van de onderhavige voorwaarden vallende rechtsbetrekking zullen, wanneer behorende tot de competentie van een Arrondissementsrechtbank, in eerste instantie uitsluitend worden beslecht door de Arrondissementsrechtbank in Amsterdam.