Privacy verklaring

Privacyverklaring Art by Rosner

versie mei 2018

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming hebben wij deze privacyverklaring opgesteld waarin we onder andere uitleggen welke gegevens we van klanten vragen en waarvoor ze gebruikt worden. Deze Privacyverklaring is in aanvulling op en deel uitmakend van onze Algemene Voorwaarden (zie hier).

Gevraagde gegevens

Art by Rosner doet in principe rechtstreeks met haar klanten zaken. Om haar werkzaamheden (het geven van cursussen  en alles wat daarbij komt kijken) goed uit te kunnen voeren heeft Art by Rosner een aantal gegevens van de cursist nodig. Dit zijn:

 • naam cursist
 • (mobiel) telefoonnummer cursist
 • e-mailadres cursist
 • factuuradres (dit kan het adres van de cursist zijn of een afwijkend factuuradres, in welk geval ook een telefoonnummer en naam van contactpersoon kunnen worden ingevuld).
 • Indien de cursist na afloop van de cursus een Certificaat wenst te ontvangen, vragen wij ook nog de geboortedatum van de cursist.

Indien een potentiële cursist bovengenoemde informatie (met uitzondering van de gegevens die voor het Certificaat nodig zijn) niet wenst te verstrekken, is het voor hem/haar onmogelijk een cursus bij ons te volgen

Beveiliging en zorgvuldig handelen
Art by Rosner behandelt de verstrekte persoonlijke gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. De gegevens worden in principe niet op papier bewaard. Het merendeel van de documenten, lijsten en databases worden digitaal, deels lokaal en overwegend online, bewaard en gebruikt. Art by Rosner gebruikt hiervoor de zakelijke diensten van Google met opslag in de beveiligde cloud en betracht verder zelf op locatie ook nog grote zorgvuldigheid om te voorkomen dat de gegevens ongewenst in handen van derden zouden kunnen komen, zoals met wachtwoorden beveiligde inlogaccounts, actieve virusscanners, versnipperen van incidenteel geprinte lijsten e.d.

Bewaartermijn
Art by Rosner bewaart de door cursist verstrekte gegevens voor zolang deze noodzakelijk zijn voor het correct uitvoeren van de werkzaamheden (het geven van cursussen). Indien het een informatieverzoek of offerte betreft worden de gegevens maximaal 1 jaar bewaard teneinde de potentiële cursist bij het (alsnog) boeken van een eventuele cursus zo optimaal  mogelijk te kunnen adviseren en bijvoorbeeld eerder gemaakte afspraken te kunnen controleren. In geval van geboekte (‘verkochte’) cursussen is Art by Rosner, die de cursussen via haar website verkoopt, wettelijk verplicht de verkoopgegevens 7 jaar te bewaren.

Recht om vergeten te worden
Cursist heeft het recht om vergeten te worden, zolang dit niet in strijd is met de wettelijk verplichte bewaartermijn (zie hierboven). Hiertoe kan de cursist contact met Art by Rosner opnemen (contactgegevens aan het eind van deze verklaring), waarna deze alles zal doen wat in haar macht ligt om de persoonlijke gegevens te verwijderen en te wissen.

Dit is echter niet mogelijk indien de cursist nog een cursus volgt of heeft geboekt (zie toelichting hierboven onder ‘Gevraagde gegevens’ alsmede onder ‘Bewaartermijn’).

Gebruik van de persoonlijke gegevens door Google Analytics
Wij hebben de nodige maatregelen getroffen om de privacy van klanten te waarborgen voor wat betreft het gebruik van Google Analytics. Daarbij wijzen wij op het volgende:

 • Google Analytics gebruikt cookies;
 • Art by Rosner heeft een bewerkersovereenkomst is afgesloten met Google Analytics;
 • Art by Rosner heeft ingesteld dat de gegevens anoniem worden verwerkt;
 • Art by Rosner heeft ‘gegevens delen’ uitgeschakeld en
 • Art by Rosner gebruikt Google Analytics-cookies ten behoeve van trefwoord-suggesties voor advertentiedoeleinden. Hierbij wordt verder geen gebruik gemaakt van persoonlijke gegevens omdat deze anoniem worden verwerkt.

Waarvoor worden de gegevens wel en niet gebruikt

 1. De door de klanten verstrekte persoonlijke informatie wordt door Art by Rosner niet gebruikt voor reclamedoeleinden noch doorverkocht of doorgegeven aan derden.
 2. De gegevens zijn wel expliciet noodzakelijk voor de planning en het goede verloop van de cursussen en worden daartoe verstrekt aan de docent die de geboekte cursus geeft. Dit betreft alleen de naam, het e-mailadres, woonplaats en telefoonnummer  van de cursist. De docent gebruikt de gegevens uitsluitend voor communicatie over de cursussen en in een uitzonderlijk geval – bijvoorbeeld een last-minute verhindering – om de klanten te bereiken.
 3. Art by Rosner verstrekt alleen gegevens van klanten aan derden in het geval zij hiertoe verplicht is op basis van de wet of een gerechtelijke uitspraak.
 4. Voorts wordt, indien de cursist zich daarvoor heeft aangemeld, het e-mailadres van de cursist gebruikt voor het incidenteel toezenden van onze nieuwsbrief. Cursist kan zich ten alle tijde weer afmelden van de nieuwsbrief door de link die in de nieuwsbrief staat.

Verwerkersovereenkomsten met leveranciers
De diensten die Art by Rosner aanbiedt zijn niet van dien aard dat daartoe persoonsgegevens van klanten dienen te worden uitgewisseld met leveranciers of andere derden – met uitzondering van de groepen of personen die in deze verklaring zijn genoemd en met uitzondering van onze leverancier van de boeken die klanten via Art by Rosner kunnen bestellen. In geval van een boekbestelling, wordt uitsluitend de naam van de cursist en de leslocatie aan de leverancier doorgegeven, teneinde een correcte aflevering van de gekochte artikelen te kunnen garanderen.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Art by Rosner behoudt zich het recht voor deze verklaring indien gewenst en/of noodzakelijk van tijd tot tijd aan te passen.

Klachten, bezwaren of verzoek om vergeten te worden
Indien de cursist klachten heeft over de wijze waarop met de persoonlijke gegevens is omgegaan of wordt omgegaan, of bezwaren heeft tegen het bewaren en opslaan van deze gegevens, hopen wij er natuurlijk samen uit te komen.
Hiertoe kan de cursist contact opnemen:

 • Art by Rosner,
 • Francisca Rosner
 • nr. 06-24994769
 • e-mail: art@artandthecity.com

Mocht er desondanks een geschil ontstaan, dan kan contact opgenomen worden met de Autoriteit  Persoonsgegevens alwaar een klacht kan worden ingediend op grond van de Privacywetgeving.

Instemming
Door je bij ons in te schrijven verklaar je je bekend en akkoord met het bovenstaande en verleen je ons toestemming de door jou verstrekte persoonlijke informatie (digitaal) te bewaren en te gebruiken, zoals hierboven beschreven.

Privacyverklaring Art by Rosner ovk. AVG (v.05/18)